W celu umożliwienia pełnego odbioru tej strony wysyłane są zapisujące się na komputerze odbiorcy pliki cookies.

CV

Ryszard Marian Stemplowski
ur. 25 marca 1939, syn Kazimierza Stemplowskiego i Eugenii z Białeckich
Żona: Irena Stemplowska, polonistka
Dzieci:
--- Maria, radca prawny      
--- Zofia, Associate Professor of Political Theory at Oxford University, Department of Politics & International Relations, http://www.politics.ox.ac.uk/academic-faculty/zofia-stemplowska.html
and Asa Briggs Fellow of Worcester College, <http://www.worc.ox.ac.uk>, także w Editorial Board, Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/board.html>
 
 
Edukacja
Instytut Historii PAN, Warszawa (studia dr. : maj 1969 - grudzień 1972)
Uniwersytet Wrocławski (1962-68)
Politechnika Wrocławska (1958-62)
Technikum Budowlane (Bydgoszcz, 1953-57)
 
Tytuł naukowy
profesor nauk humanistycznych
 
Stopnie naukowe 
dr habil. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny ) 
dr (Instytut Historii PAN, Warszawa), promotor: prof.Tadeusz Łepkowski  
 
Tytuły zawodowe
mgr prawa (Uniwersytet Wrocławski), seminarium prof. Jana Baszkiewicza
technik budowlany (Technikum Budowlane w Bydgoszczy)

 

Zatrudnienie

2010 - 2016  Prof. zw. w Akademii Ignatianum; Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

2005 - 2010  Prof. nadzw. w Uniwersytecie Jagiellońskim; Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych

2005 - 2010  Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2003 - 2005  Prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

1999 - 2004  Organizator i pierwszy dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tworzonego na podstawie ustawy z 20 grudnia 1996 r. o PISM

1994 - 1999  Ambasador RP w Londynie

1990 - 1993  Szef Kancelarii Sejmu (i członek Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych Parlamentu - ASGP), powołany 1 czerwca 1990 r. przez Prezydium Sejmu na wniosek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Inicjator i realizator - prowadzonej (do dnia 15 grudnia 1993 r.) równolegle z bieżącą obsługą Sejmu  - modernizacyjnej reorganizacji Kancelarii Sejmu.

1973 - 1989  Asystent, st. asystent, adiunkt, w IH PAN, Warszawa   

w tym, m.in.,

--- Badania archiwalne: Archivo Nacional, Buenos Aires; Archives Diplomatiques des Ministère des Affaires Etrangères, Paryż; Archivio Storico-Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri, Rzym; Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madryt; Archiwum Instytutu im. Generała Sikorskiego, Londyn; Archivum SVD,  Lublin; Archiwum Akt Nowych, Warszawa; Archiwum MSZ, Warszawa; National Archives, Washington DC; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn; Public Record Office, London; Śtátni Archiv, Praga

--- Badania biblioteczne: Biblioteca Nacional, Madryt; Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Biblioteka Historyczna w Moskwie, Biblioteka im. Lenina w Moskwie, Biblioteka Instytutu Informacji w Moskwie, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin; Biblioteka Kongresu USA, Biblioteka Uniwersytetu Kolońskiego, Biblioteca - Pontificia Università Urbaniana, Rzym 

--- Kierownik Zakładu Dziejów Ameryki Łacińskiej (1977-1979)

--- Redaktor naczelny "Estudios Latinoamericanos" (Ossolineum, t. 11-14) 

--- Nauczyciel akademicki w UW (zajęcia zlecone) - wykłady (Historia Ameryki Łacińskiej XIX-XXw., Historia latynoamerykańskiej myśli politycznej; konwersatorium i seminarium magisterskie z historii Ameryki £acińskiej XX w., Katedra Iberystyki UW, 1976-1978 i 1986-1988

--- Badania na Uniwersytecie Kolońskim (1981-1982)

1969 - 1972  zob. Edukacja

1968 - 1969  Bezrobotny; okresowo zatrudniony jako technik pomiarowy w Katedrze Akustyki PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny)

1957 - 1958  Kreślarz (Miastoprojekt-Bydgoszcz)

  Aktywność społeczna podczas studiów
 
Członek PZPR: 1962 (student Politech. Wroc.)  -  kwiecień '68 (student Uni. Wroc.)
Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polakich (styczeń 1966 - maj '68)
Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej ZSP we Wrocławiu (1962-1965)
 
 Aktywność społeczna po studiach
Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Historycznego (1976-78)         
Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (od 1978)
Członek NSZZ ,,Solidarność'' (1980-90)
Członek - założyciel Zespołu Badań Europy Wschodniej (1988-90)
Członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego (1989-90)
Patron, The Wyndham Place - Charlemagne Trust (od 1999)
Członek - założyciel Towarzystwa Edukacji Samorządowej (2001 - 2007)
       Członek Rady Fundacji Dyplomacji Publicznej (2004-2009)
 
 Wyróżnienia 
Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UJ "... w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej" (2006)
Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta (2000)
Golden Interfaith Medallion Peace Through Dialogue (1999)
Gran Croce di Merito del Ordine Constantiniano di S.Giorgio (1997)
Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (1981-1982)
Stypendium Robert Bosch - Stiftung (1980-1981)
Visiting Professor, Oakland University, Rochester, Mich., Summer School of Political Science (1976)
Visting Fellowship, St. Antony's College, Oxford (1974)
Stypendium naukowe (studenckie) na Wydziale Prawa UWr (1965-66)
 
 Członkostwo w stowarzyszeniach
       Academia Europaea
       International Studies Association 
       Latin American Studies Association
       Polskie Towarzystwo Historyczne
       Polskie Towarzystwo Legislacji 
       Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych  
       Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej"
 
        Aktualne zainteresowania badawcze
Filozofia polityczna, teoria i historia polityki, analityka polityczna, polska polityka zagraniczna, światosystem (historia i teoria, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polityki rządów wielkich mocarstw zachodnich i państw latynoamerykańskich XX w. oraz problematyki regionalnej integracji państw)
 
 Języki obce
angielski, hiszpański, (francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski)

Professor Ryszard Stemplowski, M.Jur., PhD(hist.), D.Habil.(hist.) - Professor of Political Theory and Philosophy, Academia Ignatianum in Kraków (2010-2016), Emeritus Professor of International Studies, Jagiellonian University, Kraków. Research fellow of the Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw (1974–1989); Visiting Fellow at St. Antony’s, Oxford (1974), he was recipient of a postdoctoral research grant of the Robert Bosch-Stiftung (1980–1981) and of the Alexander von Humboldt-Stiftung Fellowship (Universität zu Köln, 1981–1982), and served as Szef Kancelarii Sejmu (Secretary General of the Chamber of Deputies, 1990–1993), Ambassador to London (1994–1999), and [the first] Director of the [new] Polish Institute of International Affairs (1999–2004). Member, Academia Europaea.

© Ryszard Stemplowski