Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Seria „Biblioteka Iberyjska” pod red. Jerzego Mazurka, Wydanie II poprawione, Museum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013, 594 s.

Autorzy opracowań: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichecka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl, Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wojski

Spis treści

Indice de materias

Wprowadzenie

Indeks

Podziękowania / Подяки / Agradecimientos

-----     Po zakończeniu pierwszego etapu moich badań nad osadnictwem słowiańskim w Misiones (zob. moje publikacje w Bibliografii, s. 559, 564-565), wyjątkowym impulsem do kontynuowania tych badań okazała się pomoc ks. Tadeusza Dworeckiego SVD, zarówno w postaci udostępnienia unikatowych materiałów archiwalnych SVD (Dom Słowa Bożego w Lublinie) jak i licznych rozmów objaśniających funkcjonowanie tego Zgromadzenia.  Później, moja pierwsza podróż do Misiones (1982) okazała się z kolei impulsem, którego nic innego nie mogłoby zastąpić, a doszła ona do skutku dzięki oszczędnościom z hojnego stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta (AvH), życzliwości prof. Güntera Kahlego, kierownika Seminarium Historii Latynoameryki na Uniwersytecie Koloński (wyjednanie wizy argentyńskiej), gdzie jako stypendysta AvH pracowałem, oraz dzięki pokryciu kosztów podróży przez kanadyjski University of Alberta (Canadian Institute of Ukrainian Studies). Pomoc tego Instytutu uzyskałam dzięki rekomendacji prof. Johna-Paula Himki, którego poznałem w Kolonii jako stypendysta AvH. W samym Misiones spotkałem się z ogromną życzliwością antropologa prof. Leopoldo Bartolomé, spadkobiercy redaktora „Orędownika” – Dionisio Czajkowskiego, katolickiego ks. biskupa Jorgego Kemerera, artysty-malarza Zygmunta Kowalskiego,  ks. Demetrio Terleskiego SVD i licznych osadników polskiego lub ukraińskiego pochodzenia. Część kwerendy archiwalnej w Polsce wykonała Danuta Łukasz. Dziękuję wszystkim tym osobom oraz instytucjom – bez ich pomocy moje teksty w tej książce nie powstałyby i takiej książki by nie było.

-----     Після завершення першого етапу мого дослідження слов’янського поселення в Місіонесі (див. Мої публікації у Бібліографії, с. 559, 564-565) до дальших досліджень особливо спонукала мене допомога отця Тедеуша Дворецького SVD у формі представлення мені унікальних архівних матеріалів SVD (Будинок Божого Слова в Любліні), так і численними розмовами, що пояснюють функціонування цієї Конгрегації. Пoтім, моя перша поїздка до Місіонеса (1982) виявилася імпульсом, який не можна було замінити нічим іншим, і він здійснився завдяки заощадженням від щедрого стипендії з Благодійного Фонду імені Олександра фон Гумбольдта (AvH), доброті проф. Гюнтер Калі, завідувача семінарії історії Латинської Америки в Кельнському університеті (отримання аргентинської візи), де я працював стипендіатом AvH, а витрати на проїзд покривав мені Канадський університет Алберти (Канадський інститут українознавства). Я отримав допомогу від цього інституту завдяки рекомендації проф. Джон-Пол Хімки, з яким я познайомився в Кельні як стипендіат AvH. В самому Місіонесі я зустрівся з великою добротою: антрополога проф. Леопольдо Бартоломе, спадкоємця редактора "Орендовника" - Діонісіо Чайковського, католицького священика єпископа Хорхе Кемерера, художника-живописця Зигмунта Ковальського, отця Деметрio Терлеського SVD i бoгато поселенців польського чи українського походження. Частина архівних досліджень, проведених в Польщі Данути Лукаш. Дякую всім цим людям та установам - мої тексти в цій книзі не були б написані без їхньої допомоги і цій книги взагалі не було б.

-----    Después de haber concluido la primera etapa de mi investigación sobre la colonización eslava en Misiones (veáse mis publicaciones en la Bibliografía, pp. 559, 564-565) un incentivo insólito para continuarla resultó ser la ayuda del padre Tadeusz Dworecki SVD quien me facilitó los materiales de archivo sin par, procedentes de la SVD (la Casa Divina en Lublín), así como aclaró, durante varias conversaciones, cómo funciona su convento (SVD). Más tarde, mi primer viaje a Misiones (1982) llegó a ser otro estímulo inapreciable. Fue posible gracias a los ahorros de la copiosa beca de la Fundación Alexander von Humboldt (AvH), el favor del prof. Gunter Kahle, jefe del Seminario de Historia de Latinoamérica en la Universidad de Colonia (a fuerza de cuyas gestiones conseguí el visado argentino), donde trabajé como becario de la AvH, y la University of Alberta canadiense (Canadian Institute of Ukrainian Studies) que cubrió los gastos del viaje. La ayuda de parte de  esta Universidad la debo a la recomendación del prof. John-Paul Himka a quien encontré en Colonia durante mi estancia de becario de la AvH. Ya en Misiones disfruté de la gran amabilidad de Dionisio Czajkowski – el heredero del editor de “Orędownik”, del antropólogo - prof. Leopoldo Bartolomé, del pintor Zygmunt Kowalski, del obispo de la Iglesia católica romana Jorge Kemerer, del padre Demetrio Terleski SVD y de muchos descendientes de los inmigrantes polacos y ucranianos. Una parte de las investigaciones de archivo en Polonia la hizo Danuta Łukasz. Les agradezco mucho a todas estas personas e instituciones, ya que sin la ayuda que me prestaron no escribiría los textos contenidos en el libro presentado, y ni siquiera  se llevaría a cabo la publicación de tal libro.   

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski