2015-09-24

Warunek konieczny

Streszczenie mej wypowiedzi podczas obrad panelu „Analityka polityczna” na III Ogólnopolskim Kongresie Politologii w Krakowie, 23 września 2015 r.:

Do warunków koniecznych poprawy analitycznego wspomagania organów władzy publicznej, zwłaszcza władzy wykonawczej, zaliczam opracowanie i wdrożenie lepszego programu nauczania analityki politycznej, szczególnie studentów politologii.

Do wyrażenia takiej opinii skłania mnie, m.in., moje doświadczenie z działalności w administracji publicznej. 

Prace nad programem powinny uwzględnić:  

(a) posługiwanie się nazwą zapowiadającą zarówno profil początkowy, jak i jego rozwój: „Analityka polityczna”,

(b) bezwyjątkowe stosowanie wymogu co najmniej kilku prac pisemnych semestralnie i indywidualnego omawiania treści prac semestralnych i egzaminacyjnych,

(c) koordynację wymogów w zakresie zadawania i egzekwowania znajomości literatury podstawowej i uzupełniającej,

(d) wyłączne stosowanie egzaminu pisemnego i uzgodnionych zasad oceniania,

(e) rozważenie włączenia do programu specjalności (kierunku?) wyszczególnionych poniżej zakresów przedmiotowych, ewentualnie zakresów łączonych,

(f) rozważenie taktyki wprowadzania takiej specjalności (kierunku), np. poprzez rozpoczęcie od stopniowego nasycanie takimi przedmiotami specjalności i kierunków obecnie istniejących.

Grupa I
Wstęp do filozofii politycznej i teorii politycznej
Wstęp do socjologii politycznej
Wstęp do psychologii politycznej
Ekonomia I (makroekonomia)
Ekonomia II (mikroekonomia)
Konstytucja RP i kultura polityczna w Polsce
Polska w światosystemie XIX-XXI w.
Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej i w NATO
 
Grupa II
Wstęp do analityki politycznej
Analiza ilościowa
Analiza działalności organów władzy publicznej (głównie Rady Ministrów)
Analiza działalności organu władzy samorządowej
Analiza ilościowa przekazu medialnego  
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie ochrony środowiska
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie rozwoju regionalnego
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie finansów publicznych i gospodarki narodowej
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie spraw socjalnych
Analiza prowadzenia polityki państwa w zakresie stosunku do podmiotów zagranicznych
Analiza funkcjonowania sądu / trybunału
Analiza funkcjonowania Sejmu i Senatu
 
Razem ok. 840 godzin – oszacowanie wstępne. Wyboru zakresu przedmiotowego oraz wymiaru poszczególnych przedmiotów należałoby ostatecznie dokonać dopiero na etapie kompletowania pełnego zestawu przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych.

Programy i wykładowcy istniejących obecnie przedmiotów stanowią bogaty zasób do wykorzystania w projektowaniu takiego programu. Zasadniczych trudności w jego urzeczywistnieniu upatruję jednak w konieczności przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji pracowników i nieuchronności zwiększenia funduszu płac. Program nowej specjalności można jednak wprowadzać stopniowo, w ramach specjalności istniejących. Przygotowanie pełnego programu wymaga znacznego nakładu pracy, żeby m.in. objąć przygotowanie b. szczegółowych i skoordynowanych sylabusów. Sporządzenie ostatecznej wersji programu będzie też wymagało uprzedniej aktualizacji oceny sytuacji w uczelniach.

Opracowanie lepszego programu nie wystarczy oczywiście, ani do poprawy nauczania, ani tym bardziej – analitycznego wspomagania władzy publicznej. Jednak bez takiego programu nie dadzą pożądanego wyniku pozostałe środki poprawy.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski